O nás

Krátké představení naší společnosti.

Firma Wastemat s.r.o. začala svou činnost v oblasti odpadů v roce 1999. V letech 1999-2002 se zabývala výhradně výkupem a likvidací železného odpadu,demontáže technologických celků, výkupem a zpracováním papírového odpadu a výkupem a zpracováním obalových folií.

Od roku 2003 firma recykluje plastový odpad a dále nabízí odprodej aglomerátů z uvedeného plastového odpadu. Zajišťuje také svoz plastového odpadu.Od září 2006 firma začala nerecyklovatelný odpad zpracovávat na alternativní paliva.

Kontakt

Kdo jsme a kde sídlíme.

Sídlo a provozovna firmy

Čeradická 2475, Žatec 438 01
+420 608 149 007

Provozní doba

Po - Pá 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30

Majitel firmy

Josef Šeps, +420 728 880 155, wastemat@seznam.cz

Výrobní ředitel

Jaroslav Krejčík, wastemat.k@seznam.cz

Ceník výkupu

Vykupujeme níže uvedené položky.

Skupina Název Cena (Kč) 
CenompletnojljdCenompletnojljd DVD/CD mechanika komDVD/CD mechanika kom riped table-bor 0
CenompletnojljdCenompletnojljd Cu kabel mix bez koncovky 0
CenompletnojljdCenompletnojljd Autokabel s koncovkou 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CenompletnCenompletn 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CenompleCenomple 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CenompleCenomple 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CU kabel PC zdroj 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CU kabel 45% 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CenompletCenomplet 0
CenompletnojljdCenompletnojljd CenompletnojlCenompl 0
AL kabely Mix 0
AL kabely CenompleCenomple CenomCenom
AL kabely CenoCeno 0
CenoCeno AL 0
CenoCeno CU 0
Elektromotory Elektromotor do 300 kg 18
Elektromotory Elektromotor nad 300 kg 11
Elektromotory CenomCenom 0
Elektromotory CenomCenom 0
Elektromotory CenompCenomp 0
Elektromotory Trafo 0
[FE 02] CenompletnojljdrCenomp 3,90
[FE 04] CenompletnojCenompletnoj 0
[FE 06] CenompletnojCenompletnoj 0
[FE 06-1] CenompletnojCenompletnoj 0
[FE 27b] DVD/CD mechanika DVD/CD 4,9
[FE 10] CenCen n class="mr-2 font- 0
[FE 12] CenoCeno n class="mr-2 font-weight 6,6
[FE 13] CenoCeno n class="mr 6,1
[FE 14] CeCe n cl 0
[FE 15] CenomplCenompl n clas 6,40
[FE 16] CenoCeno n class= 6,10
[FE 17] CenoCeno n class= 5,70
[FE 18] CenompletCenomplet 3,40
[FE 19] CenompletCenomplet 0
[FE 19-8] CenompletCenomplet 0
[FE 29] CenomCenom 2,90
[FE 28] CenoCeno 1,40
[FE 21-2] CenCen n class="mr-2 font 0
[FE 27] CenoCeno n class="mr-2 fon 5,4
[FE 72] DVD/CD mechanika kompleDVD/CD mechani 6,60
[FE 71] CenompleCenomple n cla 6,60
[FE A0 75] CenompletnCenompletn 0
[FE AN 75] DVD/CD mechanika DVD/CD mechanika 25
[FE 52] 5,40
CC [CU 01] CeCe n class="mr-2 190
CC [CU 02] CeCe n c 184
CC [CU 11] CenompletnojljCenompl 186
CC [CU 12] CenompletnojljdCenomp 170
CC [CU 01-05] CenompCenomp 170
CC [CU 03] CeCe n cl 170
CC [CU 03-01] CenompletnojljdCenompletnojljd 0
CC [CU 03-02] CenompCenomp 0
CC [CU 10] CeCe 186
CC [CU 61] Karma 147
CC [CU 03-05] CenompCenomp 0
CC [CU 13] 162
Mosaz [MS 21] CenompleCenomple 95
Mosaz [CU 10] CenompCenomp 95
Mosaz [CU 08] CenompletnojCenompletnoj 123
Mosaz [CU 05-04] CC 72
Mosaz [CU 23] CC n class="mr-2 fon 72
Mosaz [CU 05-10] Hadice 0,-
Mosaz [CU 05-11] CC 0
Mosaz [CU 26] CenompCenomp 79
Bronz [CU 03] DVD/CD mechanika DVD/CD 125
Bronz [CU 05] CenompletnojljdCenompletn 95
Bronz [CU 06-03] CC n 0
CenoCeno [AL 01-01] CeCe 35
CenoCeno [AL 01-03] CenompletCenomplet 34
CenoCeno [AL 02-01] CeCe n class 33
CenoCeno [AL 02-02] Plech bez barvy 34
CenoCeno [AL 03-01] CenompletnojCenompletnoj 24
CenoCeno [AL 03-02] 0
CenoCeno [AL 03-03] DVD/CD mechanika kompleDVD/CD mechanik 28
CenoCeno [AL 03-04] CeCe 18
CenoCeno [AL 03-05] CeCe n class="mr-2 10
CenoCeno CenoCeno 6
CenompletnojCenompletnoj [AL 05-00] CenompleCenomple 23
CenompletnojCenompletnoj CenomplCenompl 20
CenompletnojCenompletnoj CC 30
CenompletnojCenompletnoj [AL 05-10] CenompleCenomple n class="mr- 3
CenompletnojCenompletnoj [AL 05-20] CeCe n class="mr-2 2
CenompletnojCenompletnoj [AL 05-95] CenompletCenomplet 22
CenompletnojCenompletnoj CC 16
CenompletnojCenompletnoj [AL 06-02] DVD/CD mechanika komplDVD/CD mechanika ko 10
CenompletnojCenompletnoj [AL 07-01] CenompletnCenompletn 26
CenompletnojCenompletnoj [AL 07-02] CenompletnojljdCenompletnojlj 11
CenompletnojCenompletnoj [AL 07-03] CenompletnojlCenomp 26
CenompletnojCenompletnoj [AL 07-04] CenomplCenompl 25
CenompletnojCenompletnoj CenompCenomp 10
CenompletnojCenompletnoj [AL 08-01] CenompCenomp 50
CenompletnojCenompletnoj [AL 08-02] DVD/CD mechanika DVD/CD mechan 5
CenompletnojCenompletnoj [AL 09-00] 0
CenompletnojCenompletnoj [AL 09-03] n class="mr-2 font 0
Olovo [PB 02] CenomCenom 27
Olovo [PB 03] CenomCenom 26
Olovo [PB 05] CenomCenom 0
Olovo [PB 11] CenompCenomp 0
Olovo [PB 12] CenompCenomp 0
Zinek [ZN 01] CenompletCenomp 0
Zinek [ZN 02] CenompletnCenompletn 23
Zinek [ZN 03] DVD/CD mechanika komplDVD/CD mechanika ko 0
Zinek [ZN 04] CenomCenom 0
Zinek [ZN 05] CenomCenom 0
Nikl [NIKL 05] Kus, plech min. 95% Ni 0
Nikl [NIKL 11] CenompCenomp 0,-
CC [SN 05] CenomCenom 0
CC [SN 10] CC 0
Nerez CenompletnojljdCenompletnojljd 20
DVD/CD mechanika kDVD/CD [1] DVD/CD mechanika kompDVD/CD mechanika kom 0
DVD/CD mechanika kDVD/CD [2] CenompletnCenompletn 0
DVD/CD mechanika kDVD/CD [3] CenompletnoCenompletno 0
DVD/CD mechanika kDVD/CD [4] CenompletnojCenompletnoj 0
DVD/CD mechanika kDVD/CD [5] CenompletnCenompletn 0
CenompletnCenompletn [6] CenCen 0
CenompletnCenompletn [7] CenompletCenomplet 0
CenompletnCenompletn [8] CenompletnCenompletn 0
DVD/CD mechanika DVD/CD [9] n class=" 0
Konektory, kontakty z PC DVD/CD mechanika kompDVD/CD mechanika komp 0
Konektory, kontakty z PC DVD/CD mechanika kompDVD/CD mechanika komp 0
Konektory, kontakty z PC CenompletnojCenompletnoj 0
Konektory, kontakty z PC CenompletnojCenompletnoj 0
Konektory, kontakty z PC Kontakt s URS konek. samec/samice pocKontakt s UR 0
Konektory, kontakty z PC CenompletnojlCenompletnojl < 0
Konektory, kontakty z PC Kontakt Ag dle % Ag 0
Konektory, kontakty z PC DVD/CD mechanika DVD/CD mechanika 0
Konektory, kontakty z PC Kontakt Ag a Pd 0
CenomplCenompl
CenompleCenomple 5 800,-
CenomplCenompl
DVD/CD mechanika kDVD/CD mechanika k < 7 000,-
CenomplCenompl
CenompCenomp CenompletCenomplet
CenomplCenompl
CenompletnojlCenompletnojl 28 000,-
CenomplCenompl
DVD/CD mechanika koDVD/CD mechanika 800,-
CenomplCenompl DVD/CD mechanika kompDVD/CD mechanika komp 950,-
CenomplCenompl DVD/CD mechanika koDVD/CD mecha 1 000,-
CenomplCenompl CenompletnojljdrCenompletnojljdr 200,-
CenompCenomp
DVD/CD mechanika komDVD/CD mechanika kom CenomplCenompl
CenompCenomp
DVD/CD mechanika komplDVD/CD mechanika kompl CenomplCenompl
CenompCenomp
CenompCenomp ble-hover">
CenomplCenompl
CenompCenomp
CenompCenomp ble-hover">
CenomplCenompl
CenomplCenompl CenompletnoCenompletno 650,-
CenomplCenompl CenompletnoCenompletno 770,-
CenomplCenompl CenompletCenomplet 450,-
CenompletnCenompletn CenompletnojCenompletnoj 240,-
CenompletnCenompletn CenompletnoCenompletno 500,-
CenompletnCenompletn CenompletnoCenompletno 1 300,-
Konektory, kontakty (mobil) CenompletnojCenompletnoj CenomplCenompl
Konektory, kontakty (mobil) CenompletnojljdCenomp CenomplCenompl
Konektory, kontakty (mobil) CenompletCenomplet 700,-
CC
CenCen 0,-
CC
CenompletnojljdrCenompletnojljdr 230,-
CC
CenompletnojljdrCenompletnojljdr 280,-
CC
DVD/CD mechanika kompletnDVD/CD mechanika ko 200,-
CC
DVD/CD mechanika kompletnDVD/CD mechanika kompletn 160,-
CC
DVD/CD mechanika kompletnDVD/CD mechanika kompletn 100,-
CC
CenompletCenomplet 60,-
CenompletnCenompletn CenCen 0,-
CenompletnCenompletn CC 230,-
CenompletnCenompletn CC 160,-
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn CenomplCenompl
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn CenomplCenompl
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn 200,-
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn 145,-
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn 85,-
CenompletnCenompletn CenompletnCenompletn 30,-
CenompletnCenompletn CenompletnojCenompletnoj 140,-
CenompletnCenompletn DVD/CD mechanika kompletDVD/CD mechanika 80,-
CenompletnCenompletn DVD/CD mechanika koDVD/CD mechanika ko CenompCenomp
PC karty CenCen --
PC karty CenomplCenompl 320,-
PC karty CenomplCenompl < 145,-
PC karty CenomplCenompl b 200,-
PC konektory CenompletnojljdrCenompletnojljdr 0
PC konektory DVD/CD mechanika DVD/CD mechanika 0
PC konektory DVD/CD mechanika komDVD/CD me 0
CenompCenomp CenompletnojljdrCenompletnojljdr 0
CenompCenomp DVD/CD mechanika kompletnDVD/CD 0
CenompCenomp PC zdroje s kabelem 0
CenompCenomp PC zdroje bez kabelu 0
CenompCenomp CenompletnojljCenompletnoj 0
CenompletnCenomplet CenompletnojlCenompletnojl 0
CenompletnCenomplet CenompletnojCenompletnoj 0
CenompletnCenomplet CenompletnojCenompletnoj 0
CenompletnCenomplet CenompletnojCenompl 0
CenompletnCenomplet CeCe < 0